Re-integratie tweede spoor / 2e spoor

Wat is spoor 2?

Externe re-integratie wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Voor zowel werkgever als werknemer is dit een verplicht traject dat start als blijkt dat een werknemer niet langer zijn oude óf een andere functie in hetzelfde bedrijf kan uitoefenen. Het doel van re-integratie 2e spoor is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met passend wordt bedoeld: een functie die rekening houdt met en aansluit op de betreffende beperking(en). In deze zoektocht staat u er niet alleen voor. De Nieuwe Kracht ondersteunt intensief met een vaste begeleider en arbeidsbemiddelaar per re-integratietraject. Samen komen we vooruit.

Wanneer re-integratie tweede spoor?

Rondom de eerstejaarsevaluatie geven de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige een advies over de mogelijkheden van de zieke werknemer. Als werkhervatting of een andere functie in hetzelfde bedrijf (spoor 1) niet gaat, wordt er gekozen voor spoor 2 re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan meer inzicht geven in de situatie op spoor 1 en onderbouwt de inzet van re-integratie tweede spoor. Op basis van dit advies wordt een re-integratiebureau ingeschakeld en start het 2e spoor traject. Re-integratiebureau De Nieuwe Kracht houdt het doel voor ogen, adviseert en verbindt de verschillende belanghebbenden met elkaar zodat het re-integratietraject optimaal verloopt.

Wet Verbetering Poortwachter en re-integratie 2e spoor

Sinds 2006 is de Wet Verbetering Poortwachter als onderdeel van de WIA-wet van kracht met als doel om een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk aan geschikt werk te helpen. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter hebben werkgever en -nemer de plicht om, conform de wettelijke kaders, een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie. Later wordt dit getoetst door het UWV. Bij onvoldoende inzet of het ontbreken van bepaalde handelingen zijn zij gerechtigd de werkgever te sanctioneren en / of de werknemer te korten op de uitkering na einde wachttijd (einde van het dienstverband).

  • De loonkosten van de huidige werkgever worden deels gecompenseerd, omdat de inlenende werkgever een vergoeding betaalt.
  • De werknemer kan relatief snel aan de slag, doet nieuwe ervaring op en voorkomt dat hij of zij buiten het arbeidsproces komt te staan. Tevens blijft de arbeidsrechtelijke positie behouden.
  • De inlenende werkgever maakt kennis met een potentiële werknemer zonder daarbij financieel risico te lopen. (De inlener heeft geen risico bij ziekte, maar mogelijk wel bij ongevallen of aansprakelijkheid. Maak hierover afspraken in de detacheringsovereenkomst).
  • Collegiale detachering kan een oplossing vormen, indien een werknemer wegens ziekte tijdelijk zijn werk niet kan doen en er op dat moment geen passend werk in het bedrijf is.
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl