Verplichtingen en regels voor werknemers bij ziekte, re-integratie en ontslag

Wat zijn uw verplichtingen als werknemer bij ziekte of ontslag? Komt u door ziekte langdurig thuis te zitten dan bent u volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. Daarnaast volgt u bijvoorbeeld een training of doet u tijdelijk ander werk binnen hetzelfde bedrijf of bij een andere werkgever. Een weigering van dit aanbod kan leiden tot stopzetting van het loon of de beëindiging van het dienstverband. Door u positief en flexibel op te stellen, werkt u samen met de werkgever en een re-integratiedeskundige aan een nieuwe, passende functie.

Re-integratieverplichtingen werknemer

In de eerste twee ziektejaren doorlopen werkgever en -nemer een aantal verplichte stappen. Zo wordt er een probleemanalyse opgesteld door de bedrijfsarts, een plan van aanpak door u en de werkgever gemaakt en bespreekt u iedere zes weken de voortgang. Alle activiteiten worden bijgehouden in een re-integratiedossier. Tijdens een eventuele eerstejaarsevaluatie stelt u samen met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en werkgever opnieuw de re-integratiedoelen vast.

 

WIA-keuring en WIA-uitkering na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Als in de 91e week het werk nog niet (volledig) hervat is en u daardoor niet hetzelfde verdient als voorheen, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. In de brief die u in de 88e ziekteweek ontvangt van het UWV staat de uiterlijke datum voor het doen van een aanvraag. Hierop beoordeelt het UWV of u een uitkering krijgt. Zij kijken daarbij onder meer naar de verrichte re-integratieactiviteiten, uw psychische en lichamelijke gezondheid en uw arbeidsmogelijkheden. Als u het niet eens bent met de WIA-beslissing dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De WIA-uitkering gaat in bij 104 weken, als het dienstverband wordt beëindigd en het loon stopt. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen WIA-uitkering, maar een WW-uitkering.

Vervroegd WIA aanvragen
U kunt één keer, op advies van uw bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige, een vervroegde WIA-aanvraag doen als u bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door De Nieuwe Kracht, kan daarbij dienen ter ondersteuning.

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling aanvragen
Denkt u na twee jaar (104 weken) weer volledig aan het werk te kunnen als u wat extra tijd krijgt om aan de re-integratie te werken, dan kunt u uw werkgever vragen het loon nog wat langer door te betalen. U doet dan geen aanvraag voor een WIA-uitkering, maar vraagt verlenging loondoorbetaling aan bij het UWV.

 

Deskundigenoordeel aanvragen als werknemer

Als het re-integratietraject vastloopt en u en uw werkgever er samen niet uitkomen, kunt u via het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Het wel of niet geven van een oordeel heeft als doel dat werkgever en -nemer het re-integratietraject opnieuw oppakken. Bovendien kan het oordeel u op verschillende manier helpen. Als uw werkgever loon inhoudt, hebt u een deskundigenoordeel nodig om een loonvordering in te stellen bij de rechter. Ook als de re-integratie-inspanningen van de werkgever achterblijven kan een deskundigenoordeel u ondersteunen bij het aantonen ervan. Omdat het geen bindende, formele beslissing is, kunt u geen bezwaar indienen tegen het oordeel.

Outplacement: verplichtingen werknemer bij ontslag

Wanneer u en uw werkgever uit elkaar gaan, is een outplacementtraject mogelijk de beste oplossing. Veelal wordt er door de werkgever óf door u een outplacementbureau ingeschakeld die alles in het werk stelt voor het vinden van een nieuwe baan passend bij uw talent, wensen en kwaliteiten. Zowel voor de werkgever als -nemer zijn er redenen om outplacement te verkiezen boven ontslag. Als werknemer heb je meer (financiële) zekerheid doordat u uw loon behoudt en het risico van werkloosheid wordt verkleind. In Nederland is outplacement niet wettelijk verplicht en kunt u als werknemer outplacement weigeren.

Outplacement termijn
Vrijwel altijd wordt er een termijn gesteld aan een outplacementtraject. Al het niet lukt om binnen het gestelde aantal maanden een nieuwe baan te vinden, wordt het dienstverband beëindigd.

  • De loonkosten van de huidige werkgever worden deels gecompenseerd omdat de inlenende werkgever een vergoeding betaalt.
  • De werknemer kan relatief snel aan de slag, doet nieuwe ervaring op en voorkomt dat hij of zij buiten het arbeidsproces komt te staan. Tevens blijft de arbeidsrechtelijke positie behouden.
  • De inlenende werkgever maakt kennis met een potentiële werknemer zonder daarbij financieel risico te lopen. (De inlener heeft geen risico bij ziekte, maar mogelijk wel bij ongevallen of aansprakelijkheid. Maak hierover afspraken in de detacheringsovereenkomst).
  • Collegiale detachering kan een oplossing vormen indien een werknemer wegens ziekte tijdelijk zijn werk niet kan doen en er op dat moment geen passend werk in het bedrijf is.
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl